B o s n a   i   H e r c e g o v i n a
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPANDOHERCEGOVAČKA
O P Ć I N A    L J U B U Š K I
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-23-804/18
Ljubuški,  28. ožujka 2018. godine

Na temelju članaka 363. stavak 1. Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 66/13 i 100/13), članka 1. Pravilnika o postupku  javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, županija, općina i gradova (''Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine'', broj: 17/14), članka 8. stavak 1.Odluke o postupku, načinima i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Ljubuški  („Službeni glasnik Općine Ljubuški",broj: 5/14) i Zaključka Općinskog vijeća općine Ljubuški broj: 01-02-682/18 od 12.03.2018.godine, Općinski načelnik  raspisuje                                                                                            

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina  u vlasništvu općine Ljubuški 
usmenim javnim nadmetanjem

I Predmet natječaja je prodaja stana  na:

- k.č. 499/1E-S-2, stan ukupne površine 25 m², sa suvlasničkim dijelom 25/427  na zajedničkom dijelu nekretnine označene kao k.č. 499/1 upisan u zemljišnoknjižni uložak broj 3297 K.o. Ljubuški, koji se nalazi u prizemlju stambene zgrade Stara kasarna,  sa dijelom 1/1- početna cijena 2.657,75 ( dvijetisućešestotinapedesetsedam i 75/100) KM.

- k.č. 499/1E-S-4, stan ukupne površine 31 m², sa suvlasničkim dijelom 31/427  na zajedničkom dijelu nekretnine označene kao k.č. 499/1 upisan u zemljišnoknjižni uložak broj 3299 K.o. Ljubuški, koji se nalazi u prizemlju stambene zgrade Stara kasarna,  sa dijelom 1/1- početna cijena 3.295,61 (tritisućedvjestotinedevedesetpet i 61/100) KM.

- k.č. 499/1E-S-14, stan ukupne površine 31 m², sa suvlasničkim dijelom 31/427 na zajedničkom dijelu nekretnine označene kao k.č. 499/1 upisan u zemljišnoknjižni uložak broj 3309 K.o. Ljubuški, koji se nalazi na I katu stambene zgrade Stara kasarna,  sa dijelom 1/1-početna cijena 3.295,61 (tritisućedvjestotinedevedesetpet i 61/100) KM.

II Pravo sudjelovanja na javnom nadmetanju (licitaciji) imaju sve pravne i fizičke osobe. 

III  Sudionici licitacije moraju uplatiti jamčevinu u iznosu od 10 % od početne cijene nekretnine za koju se natječu, s tim da iznos jamčevine ne može biti niži od 1.000,00 KM.

Jamčevina se uplaćuje na depozitni račun općine Ljubuški broj: 1610000171630162, sa naznakom ''Jamčevina za kupnju stana  na k.č. 499/1'', vrsta prihoda: 722431 (naznačiti broj stana, površinu i broj zk uloška).                                                             

IV Svaki sudionik licitacije dužan je predočiti dokaz o položenoj jamčevini Povjerenstvu za provođenje javne licitacije, u suprotnom ne može sudjelovati na licitaciji. Fizičke osobe trebaju dostaviti preslik osobne iskaznice i broj tekućeg računa, a pravne osobe izvod iz sudskog registra (original ili ovjerena preslika).

V Ako na javnoj licitaciji sudjeluje punomoćnik neke osobe isti mora imati punomoć sačinjenu u formi notarski obrađene isprave.

VI Licitacija se može održati samo ako u njoj sudjeluju najmanje dva sudionika.

 Ako se  na licitaciju javi samo jedan sudionik, Povjerenstvo može pristupiti postupku prodaje pod uvjetom da cijena ne može biti manja od početne cijene.

VII Sudioniku licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, jamčevina se uračunava u postignutu cijenu, a sudioniku koji ne uspije u licitaciji, jamčevina se vraća na njegov tekući račun. 

Sudionik licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, dužan je platiti utvrđenu cijenu u roku od 15 dana od dana zaključenja licitacije.Ako u navedenom roku ne plati cijenu smatra se da je odustao od sklapanja kupoprodajnog ugovora, te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

VIII Sa sudionikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija i koji u navedenom roku uplati utvrđeni iznos cijene zaključit će se kupoprodajni ugovor u formi notarski obrađene isprave.

Troškove notarske obrade ugovora i ostale izdatke u svezi s prodajom , prijenosom prava vlasništva i upisa u zemljišnu knjigu i katastar snosi kupac, osim troškova za procjenu tržišne vrijednosti nekretnine. 

Nakon provedbe ugovora  u zemljišnoknjižnoj i katastarskoj evidenciji kupac će se uvesti u posjed kupljene nekretnine.

IX Licitacija će se održati u prostorijama Službe za prostorno uređenje  imovinsko-pravne i katastarske  poslove Općine Ljubuški (ured broj 3), dana  08. svibnja 2018. godine sa početkom u  09,00 sati. 

X Postupak licitacije provest će Povjerenstvo za provedbu javne licitacije za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Ljubuški.

Sve informacije o nekretnini koja je predmet licitacije, kao i uvid u dokumentaciju zainteresirane osobe mogu dobiti u Službi za stambeno- komunalne i inspekcijske poslove Općine Ljubuški, Trg dr. Franje Tuđmana 3 ( zgrada PU Ljubuški, ulaz južni, kat, ured broj 5)  svakim radnim danom od 7,30 do 15,30 sati. 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Nevenko Barbarić