Bosna  i  Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA    LJUBUŠKI
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj:01-05-2-8/17
Ljubuški, 15.11.2017.godine
Na temelju članka 46. Poslovnika Općinskog vijeća Ljubuški ("Sl. glasnik općine Ljubuški", broj 4/08), sazivam
XII. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI za (ponedjeljak) 20.11.2017. godine s početkom u 10,00 sati i predlažem slijedeći:

D n e v n i     r e d:
1. Rasprava o inicijativi JKP „Ljubuški“ d.o.o. u stečaju broj: 04-214/17 od 04.08.2017. godine,
2. Usvajanje zapisnika s XI. sjednice Općinskog vijeća,
3. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),
4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o Proračunu općine Ljubuški za 2017. godinu,
5. Prijedlog Zaključka o stavljanju Nacrta Odluke o Proračunu općine Ljubuški za 2018. godinu na Javnu raspravu,
6. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija općine Ljubuški za razdoblje 2018-2022 godine,
7. Prijedlog Odluke o promjeni granica između naseljenog mjesta Pregrađe i naseljenog mjesta Ljubuški,
8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nazivima i označavanju ulica, trgova i parkova i označavanju objekata brojevima na području općine Ljubuški,
9. Prijedlog Odluke o prestanku svojstva javnog dobra u općoj uporabi,
10. Prijedlog Zaključka o usvajanju trogodišnjeg plana poslovanja JP „Pakovi“ d.o.o. za period 2018-2020 godine,
11. Prijedlog Rješenja o;
       a) razrješenju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja općine Ljubuški za 2016. godinu,
       b) imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja općine Ljubuški za 2017. godinu,
12. Prijedlog Rješenja o;
      a) razrješenju v.d. ravnatelja Javne ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju općine Ljubuški,
      b) davanju suglasnosti na imenovanje ravnatelja Javne ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju općine Ljubuški,
13. Prijedlog Zaključka o ispravci greške u Rješenju Sekretarijata Skupštine općine Ljubuški broj 04/IV-12/1966 od1.4.1966. godine,
14. Prijedlog Rješenja o:
        a) razrješenju Povjerenstva za rješavanje po žalbi na odluke u kojima je u prvom stupnju rješavano na temelju odluka Općinskog vijeća, u okviru isključivih prava i dužnosti općine,
        b) imenovanju Povjerenstva za rješavanje po žalbi na odluke u kojima je u prvom stupnju rješavano na temelju odluka Općinskog vijeća, u okviru isključivih prava i dužnosti općine,


Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice Ljubuški.

PREDSJEDNIK
Tihomir Kvesić