Na temelju članka 7. Odluke o izborima za Vijeće MZ općine Ljubuški (Službeni glasnik općine Ljubuški“, broj: 1/10), Općinsko vijeće Ljubuški na XXXVI sjednici održanoj 03. lipnja 2016.godine, d o n o s i
 
ODLUKU o raspisivanju i održavanju izbora za članove Vijeća Mjesne zajednice Dole-Greda
 
 
Članak 1.
Općinsko vijeće Ljubuški raspisuje izbore za članove Vijeća Mjesne  zajednice Dole-Greda:
 

Redni broj

Mjesna zajednica

Broj članova Vijeća koji se bira

Broj članova mjesnog područja koji ulazi u sastav Vijeća mjesne zajednice:

1.

Dole-Greda

7 (sedam)

1 član Lasići i Podosoje, 1 član G. Dole, 1 član Reševac, 1 član Tomići, 1 član D. Dole, 1 član G. Greda, 1 član D. Greda.

 
Članak 2.
Izbori iz članka 1. ove Odluke održat će se 26. lipnja (nedjelja) 2016. godine u vremenu od  8,00 – 16,00 sati.
 
Članak 3.
Općinsko izborno povjerenstvo će donijeti provedbene propise za održavanje prijevremenih izbora za VMZ.
 
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Općine Ljubuški".
 
OPĆINSKO VIJEĆE  LJUBUŠKI
Broj: 01-02-1169/16
Ljubuški, 03. lipnja 2016. godine
 
PREDSJEDNIK,
Tihomir Kvesić, v.r.