BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
O P Ć I N A   LJ U B U Š KI
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-05-700/18
Ljubuški, 14. ožujka 2018. godine

Na temelju članaka 23. i 24. Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, br.: 16/08 i 14/13) u skladu sa Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji jedinstvenog općinskog tijela uprave Općine Ljubuški („Službeni glasnik Općine Ljubuški“ broj: 3/17, 6/17 i 7/17) Općinski načelnik Ljubuški objavljuje 

J A V N I    N A T J E Č A J
za prijem namještenika u radni odnos

Nakon iskazane potrebe vrši se prijem namještenika u radni odnos, u Službi za civilnu-protupožarnu zaštitu Općine Ljubuški, i to:
1. REFERENT ZA VATROGASTVO - VATROGASAC - 2 (dva) izvršitelja,
2. REFERENT ZA VATROGASTVO - VATROGASAC VOZAČ - 1 (jedan) izvršitelj,
3. REFERENT ZA VATROGASTVO - VATROGASAC SKLADIŠTAR - 1 (jedan) izvršitelj.

Radna mjesta popunjavaju se na neodređeno vrijeme, uz obvezan probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.

1. Opis poslova:
- sudjeluje u akcijama gašenja požara i akcijama spašavanja ljudi i materijalnih dobara,
- sudjeluje u akcijama preventivne zaštite od požara i drugih nepogoda,
- kontrolira ispravnost tehničkih sredstava i opreme za gašenje požara,
- sudjeluje u poslovima čišćenja i pranja ulica,
- po potrebi upravlja motornim vozilom prilikom intervencija,
- podliježe obvezi stalnog stručnog osposobljavanja i usavršavanja,
- sudjeluje u održavanju i čišćenju komunalnih objekata i cesta,  
- obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika Općinskog načelnika i za svoj rad istom neposredno odgovara.

2. Opis poslova:
- sudjeluje u akcijama gašenja požara i akcijama spašavanja ljudi i materijalnih dobara,
- sudjeluje u provođenju preventivnih mjera zaštite od požara,
- kontrolira ispravnost vozila i daje prijedlog za servisiranje vozila i opreme te daje prijedlog za nabavku goriva i maziva,
- upravlja motornim vozilom prilikom intervencije,
- sudjeluje u poslovima čišćenja i pranja komunalnih objekata i cesta,
- podliježe obvezi stalnog stručnog osposobljavanja i usavršavanja,
- obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika Općinskog načelnika i za svoj rad istom neposredno odgovara.

3.   Opis poslova:
- sudjeluje u akcijama gašenja požara i akcijama spašavanja ljudi i materijalnih dobara,
- sudjeluje u provođenju mjera preventivne zaštite od požara,
- vrši skladišnu evidenciju o nabavci, skladištenje i izdavanju opreme,
- vodi skladišnu kartoteku,
- sastavlja pregled utroška,
- predlaže servisiranje vatrogasnih i izolacijskih aparata,
- servisira vatrogasne i izolacijske aparate,
- vodi evidenciju o ispravnosti opreme i predlaže nabavku iste,
- sudjeluje u poslovima čišćenja i pranja komunalnih objekata i cesta,
- obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika Općinskog načelnika i za svoj rad istom neposredno odgovara.

Kandidati koji se prijave na Javni natječaj moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, br.: 16/08 i 14/13) i posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji Jedinstvenog tijela uprave Općine Ljubuški („Službeni glasnik Općine Ljubuški“ broj: 3/17, 6/17 i 7/17).

Opći uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:
a) Da je državljanin Bosne i Hercegovine,
b) Da je punoljetan,
c) Da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,
d) Da ima vrstu i stupanj školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu,
e) Da u posljednje dvije godine od dana objave javnog natječaja nije otpušten iz tijela državne službe kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u Županiji, Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini;
f) Da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine. 

Posebni uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:

Za pozicije 1 i 3:
SSS-III stupanj ili KV radnik, tehničkog smjera (vatrogasne, građevinske, metalske, kemijske, električarske, šumarske ili drugi smjer tehničke struke),
najmanje šest (6) mjeseci radnog staža u vatrogasnim postrojbama,
položen stručni ispit za profesionalnog vatrogasca,
vozačka dozvola B kategorije.

Za poziciju 2:
SSS-III stupanj ili KV radnik, tehničkog smjera (vatrogasne, građevinske, metalske, kemijske, električarske, šumarske ili drugi smjer tehničke struke), 
najmanje šest (6) mjeseci radnog staža u vatrogasnim postrojbama.
položen stručni ispit za profesionalnog vatrogasca,
vozačka dozvola C kategorije.

Uz prijavu na javni natječaj, u originalu ili ovjerenoj kopiji, prilaže se slijedeća dokumentacija:
Svjedodžba o završenoj školskoj spremi SSS - III stupanj ili KV radnik, tehničkog smjera (vatrogasne, građevinske, metalske, kemijske,električarske,šumarske ili drugi smjer tehničke struke),
(Nostrificirana svjedodžba ukoliko škola nije završena u BiH ili je svjedodžba stečena u nekoj drugoj državi nakon 6. 4. 1992. godine),
Uvjerenje o državljanstvu,
Izvod iz matične knjige rođenih,
Ovjerena preslika osobne iskaznice,
Dokaz o radnom stažu u vatrogasnim postrojbama,
Dokaz o važećoj vozačkoj dozvoli B kategorije za pozicije 1 i 3, te C kategorije za poziciju 2,
Dokaz o položenom ispitu za profesionalnog vatrogasca,
Izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom čl. IX Ustava BiH,
Izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog natječaja nije otpušten iz tijela državne službe kao rezultat stegovne kazne, na bilo kojoj razini vlasti u Županiji, Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini,
Životopis.

Napomena:
Kandidat koji bude izabran, obvezan je prije konačnosti Rješenja dostaviti Uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje posla i Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca), u protivnom se skida s liste uspješnih kandidata i smatra se da je odustao. Kandidat koji nema položen ispit za profesionalnog vatrogasca, može se primiti u radni odnos ali je obvezan taj ispit položiti u roku od godinu dana od dana prijema u radni odnos u tijelo državne službe.
Javni natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Općine Ljubuški, oglasnoj ploči Općine Ljubuški, Večernjem listu i Dnevnom listu, računajući od dana posljednje objave. 
Potpisane prijave i tražene dokumente treba dostaviti osobno ili preporučeno poštom na adresu:

OPĆINA LJUBUŠKI
OPĆINSKI NAČELNIK
Trg dr. Franje Tuđmana 1
88320 Ljubuški
S naznakom za:
„Javni natječaj za prijem namještenika u radni odnos“
- NE OTVARATI

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

                                                                           OPĆINSKI NAČELNIK 

Nevenko Barbarić

 Obrazac za prijavu na javni natjecaj možete preuzeti OVDJE