Na temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 3/17), a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-05-2434-9/19 od 06. studenog 2019. godine, u postupku javne nabave „Izrada i uvezivanje u tri primjerka idejnog projekta zgrade MUP-a i Općine i idejnog projekta garaže“, Gradonačelnik donosi

Odluku o dodjeli ugovora