Na temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Općini Ljubuški, broj: 02-05-816/17, a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-05-2093-9/19 od 20. rujna 2019. godine, u postupku javne nabave "Nabava opreme i materijala za servis vatrogasnih aparata te vatrogasne opreme za profesionalnu vatrogasnu postrojbu", Gradonačelnik donosi

Odluku o dodjeli ugovora