Na temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Općini Ljubuški, broj: 02-05-816/17, a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-05-1405-9/19 od 06. lipnja 2019. godine, u postupku javne nabave „Uređenje puta između gradskih lokacija iznad Hospicija - MZ Humac“, Gradonačelnik donosi

Odluku o dodjeli ugovora