Na temelju članka 64. stavak 1. točka b), članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), članka 21. Pravilnika o internim procedurama u postupku javnih nabava roba, usluga i radova u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 3/17), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu imenovanog Odlukom, broj: 02-23-1899-2/18 od 06. rujna 2018. godine, u postupku javne nabave ''Izrada fasade na OŠ Studenci'', objavljenog dana 07. rujna 2018. godine na Portalu javnih nabava, broj Obavijesti: 158-7-3-34-3-14/18, Općinski načelnik je donio 

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja