ljubuski logoNa temelju članka 64. stavak 1. točka b), članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), članka 21. Pravilnika o internim procedurama u postupku javnih nabava roba, usluga i radova u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 3/17), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu imenovanog Odlukom, broj: 02-05-1499-2/18 od 05. rujna 2018. godine, u postupku javne nabave ''Nabava lož ulja za potrebe Općine Ljubuški i Osnovnih škola općine Ljubuški'', objavljenog dana 17. rujna 2018. godine na Portalu javnih nabava, broj Obavijesti: 158-1-1-29-3-11/18, Općinski načelnik je donio

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 3/17), a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-23-1980-9/18 od 21. rujna 2018. godine, u postupku javne nabave ''Nabava radova na proširenju mosta na lokalnoj cesti Vitina Otok i betoniranju dijela kanala'', Općinski načelnik donosi

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 3/17), a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-23-2003-9/18 od 20. rujna 2018. godine, u postupku javne nabave ''Nabava usluge izrade projekta strojarskih instalacija i rashladnih komora'', Općinski načelnik donosi

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 3/17), a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-23-1900-9/18 od 13. rujna 2018. godine, u postupku javne nabave ''Proširenje i nasipanje puta prema objektu pumpne stanice – Zvirići'', Općinski načelnik donosi

Opširnije...