ljubuski logoNa temelju članka 64. stavak 1. točka b), članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine, članka 21. Pravilnika o internim procedurama u postupku javnih nabava roba, usluga i radova u Općini Ljubuški, na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu, u postupku javne nabave ''Izrada Idejnog projekta konsolidacije, konstruktivne sanacije, kozervacije, restauracije i revitalizacije Starog grada (Zona A)'', objavljenog dana 29. studenog 2017. godine na Portalu javnih nabava, broj Obavijesti: 158-7-2-33-3-21/17

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka 17. stavak 2. Zakona o javnim nabavama (''Službeni glasnik BiH, broj: 39/14) i članka 40. Statuta Općine Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 4/06, 2/08, 4/09 i 4/12), a u skladu sa Proračunom Općine Ljubuški za 2017. godinu (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj 7/16), Općinski načelnik donosi ODLUKU o Osmoj izmjeni i dopuni Plana javnih nabava Općine Ljubuški za 2017. godinu

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka 17. stavak 2. Zakona o javnim nabavama ("Službeni glasnik BiH, broj: 39/14) i članka 40. Statuta Općine Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 4/06, 2/08, 4/09 i 4/12), a u skladu sa Proračunom Općine Ljubuški za 2016. godinu(''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj 1/16), Općinski načelnik donosi PLAN JAVNIH NABAVA Općine Ljubuški za 2016. godinu.

Opširnije...