Na temelju službenih podataka procjenjuje se da ukupan broj stanovnika, koji su porijeklom iz Bosne i Hercegovine (BiH), a žive u nekoj od zemalja prijema, približno iznosi oko 2 miliona (uključujući i njihove potomke). Većina iseljenika, unatoč tome što su napustili zemlju, i dalje imaju snažne emocionalne, financijske i obiteljske veze s BiH. Istovremeno, zajednice dijaspore su uglavnom dobro integrirane i dobrostojeće u odnosu na druge zajednice emigranata u svojim zemljama prijema, sa potencijalom i spremnošću da doprinesu razvoju svoje domovine. Međutim, suradnja je većinom nestrukturirana i sporadična.

Dijaspora se, općenito, rijetko uključuje ili konzultira u izradi politika i procesima odlučivanja. Stoga, njihov vrijedan intelektualni kapital i svaki drugi doprinos, koji može pomoći u rješavanju izazova zemlje ili u promociji BiH na globalnom planu, u velikoj mjeri ostaje neiskorišten.
Projekt ima za cilj doprinijeti poboljšanju socio-ekonomskih prilika i perspektiva za žene i muškarce u BiH, kao i unapređenju njihove kvalitete života kroz snažniju suradnju s dijasporom. Ovaj cilj će biti postignut kroz tri rezultata:
(1) Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice (MLJPI) i Ministarstvo vanjskih poslova (MVP) BiH u suradnji sa institucijama vlasti na svim nivoima, koriste i razvijaju instrumente za aktivno uvezivanje, razmjenu i suradnju s dijasporom i njihovim organizacijama.
(2) Lokalne vlasti usklađuju svoje razvojne strategije sa strateškim okvirom BiH za suradnju s dijasporom, istovremeno pružajući veći broj i bolje usluge članovima dijaspore te podržavajući lokalne inicijative kojim se privlači znanje i investicije dijaspore.
(3) Partneri iz dijaspore prenose znanje i vještine i ostvaruju zajedničke investicije s privatnim sektorom u BiH, doprinoseći stvaranju novih radnih mjesta.

“Dijaspora za razvoj (D4D) je projekat Vlade Švicarske i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH.”

Tko financira projekt? 

Donator Iznosi sudjelovanja 
Vlada Švicarske  5.050.496,00 USD
UNDP 461.513,00 USD
IOM  180.529,00 USD
UKUPAN IZNOS 5.692.538,00 USD

 

#DijasporaZaRazvoj